Vyberte stránku

Stanovy spolku Juno Moneta

Čl. 1

Název spolku

 1. Název Spolku je Juno Moneta, z. s.  (dále jen „Spolek“).
 2. Spolek je právnickou osobou založenou na základě § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Čl. 2

Sídlo Spolku

Spolek sídlí v obci Ústí nad Labem.

Čl. 3

Působnost Spolku

Spolek působí na celém území České republiky.

Čl. 4

Účel Spolku 

 1. Spolek je zastánčím spolkem, který prosazuje a chrání zájmy a práva pacientů a pojištěnců – jak jednotlivců, tak skupiny. 
 2. Z titulu své povahy zastánčího spolku je Spolek oprávněn hájit zájmy stěžovatelů nebo  zákazníků ve smyslu § 2989 NOZ a také ve smyslu § 25 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5

Cíle Spolku

 1. V rámci své činnosti Spolek usiluje zejména o následující:
  a) zlepšení právního povědomí pacientů, zejména pak rodiček a rodičů dětí, o jejich právech a povinnostech ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče;
  b) zlepšení právního povědomí poskytovatelů zdravotní péče ohledně jejich práv a povinností ve vztahu k pacientům;
  c) zkvalitnění zdravotní péče poskytované pacientům, zejména pak rodícím ženám, tak, aby tato odpovídala současným vědeckým poznatkům a zároveň respektovala osobní integritu pacientů.
 2. Těchto cílů chce Spolek dosáhnout zejména následujícími způsoby:
  a) osvětou mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a to jak v oblasti medicínské, tak právní;
  b) poukazováním na nezákonné praktiky poskytovatelů zdravotních služeb;
  c) podporou pacientů při ochraně jejich práv;
  d) komunikací se všemi zainteresovanými subjekty;
  e) finanční pomocí pacientům a jejich rodinám, které byly poškozeny při poskytování zdravotních služeb.

Čl. 6

Činnost spolku

6.1 Činnost hlavní

 1. Hlavní činnost Spolku Juno Moneta spočívá v naplňování cílů výše uvedených, a to zejména následujícími prostředky:
  a) uplatňováním zdržovacích a odstraňovacích nároků ve věcech spolkového účelu;
  b) pomocí při vyřizování stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu 93 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;
  c) pořádáním vzdělávacích akcí s porodní tematikou, např. přednášek a diskusních seminářů; 
  d) shromažďováním, vytvářením a distribucí materiálů o přirozeném porodu a dalších aspektů mateřství a rodičovství;
  e) šířením informací o důležitosti přirozeného porodu a jak se na něj nejlépe připravit s ohledem na individualitu ženy;
  f) vytvářením diskuzí se zákonodárci, poskytovateli péče, ministerstvem o požadavcích rodičů a jejich představách o průběhu porodu a hospitalizace;
  g) vytváření podnětů pro poskytovatele péče, ministerstva a zákonodárce k systémovým změnám v oblasti porodnictví a hospitalizace zejména dětí;
  h) spoluprací s dalšími organizacemi s podobnými cíli;
  i) prosazováním hrazené péče pro porodní asistentky z veřejného zdravotního pojištění, aby péče mohla být poskytována v prostředí, které si žena s nízkorizikovým těhotenstvím sama vybere;
  j) pořádáním finanční sbírky pro případné soudní spory
  k) poskytováním pomoci na telefonu spočívající v povídání si a v odkázáním na specialistu v daném oboru (porodní asistentku, advokáta, sociálního pracovníka, terapeuta, lékaře);
  l) podpora pacientů a jejich zákonných zástupců při komunikaci s poskytovateli zdravotních služeb.

6.2 Činnost vedlejší

 1. Vedlejší činnost Spolku Juno Moneta spočívá v podpoře činností vedoucích k dosahování cílů výše uvedených. Jedná se zejména o:
  a) sdružování rodičů, kteří se cítí poškozeni poskytovatelem služeb;
  b) pořádání benefičních akcí, sbírek a aukcí

 

Čl. 7

Členství ve Spolku

 1. Spolek sdružuje fyzické i právnické osoby, jejichž činnost souvisí s prosazováním cílů Spolku.
 2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let i právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli Spolku.
 3. Spolek má dva typy členů: a) řádné; b) sympatizující.
 4. O přijetí za člena Spolku a o typu členství rozhoduje předseda Spolku na základě řádně vyplněné přihlášky.
 5. Členství vzniká po splnění následujících úkonů:
  a) odevzdání přihlášky;
  b) odsouhlasení přihlášky předsedou;
  c) zaplacení členského příspěvku na transparentní účet Spolku.
 6. Výši členských příspěvků stanoví transparentně předseda Spolku.
 7. Členovi, jehož jednání je neslučitelné se stanovami Spolku, nebo jehož jednání by mohlo narušit důvěru veřejnosti ve Spolek, může být pozastaveno členství. O pozastavení členství v takovém případě rozhoduje předseda Spolku, a to i bez návrhu. Ve zvlášť závažných případech může být člen rovnou vyloučen bez náhrady členského příspěvku. O tom rozhoduje předseda Spolku, a to i bez návrhu. 
 8. Členství zaniká:
  a) vystoupením – v takovém případě zaniká členství dnem doručení oznámení o vystoupení předsedovi Spolku;
  b) úmrtím člena;
  c) u právnické osoby jejím zánikem;
  d) vyloučením – v takovém případě zaniká členství dnem doručení oznámení o vyloučení dotčenému členovi. Pokud není možné oznámení o vyloučení doručit na adresu, kterou člen uvedl jako kontaktní, zaniká členství dnem, kdy se nedoručené oznámení o vyloučení vrátí odesílateli.
  e) neuhrazením členského příspěvku. Spolek není povinen členy, kteří neuhradili členský poplatek ve stanoveném termínu, vyzývat k jeho úhradě;
  f) zánikem Spolku.

Čl. 8

Práva a povinnosti členů vůči Spolku

 1. Řádní členové mají právo:
  a) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní;
  b) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Spolku;
  c) být informován o činnosti Spolku;
  d) účastnit se veškeré činnosti Spolku;
  e) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku;
  f) vystoupit ze Spolku
 2. Sympatizující členové mají právo:
  a) účastnit se členské schůze a vyjádřit se k jednotlivým projednávaným bodům; nemohou však hlasovat a jejich hlas je pouze poradní;
  b) navrhovat kandidáty do orgánů Spolku;
  c) být informován o činnosti Spolku;
  d) vystoupit ze Spolku
 3. Řádní členové mají povinnost:
  a) dodržovat stanovy Spolku;
  b) svědomitě vykonávat jakoukoli činnost týkající se Spolku;
  c) zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a informacích osobního charakteru; se kterými se seznámili v rámci své spolkové činnosti. Tato povinnost trvá i po zániku členství;
  d) dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno a pověst Spolku;
  e) platit členské příspěvky ve stanovené výši
 4. Sympatizující členové mají povinnost:
  a) dodržovat stanovy Spolku;
  b) zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a informacích osobního charakteru; se kterými se seznámili v rámci své spolkové činnosti. Tato povinnost trvá i po zániku členství;
  c) platit členské příspěvky ve stanovené výši

Čl. 9

Orgány Spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:
  a) předseda Spolku jako statutární a také nejvyšší orgán Spolku;
  b) členská schůze tvořená členskou základnou;
  c) likvidační komise v případě zániku Spolku.
 2. Předsedu Spolku volí řádní členové na členské schůzi na čtyři roky. Předsedou spolku se může stát pouze řádný člen Spolku.
 3. Předseda si může zvolit až dva místopředsedy.
 4. Předseda Spolku odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání Spolku. Dále vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, a pečuje o rozvoj Spolku.
 5. Předseda je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy nebo zaměstnance Spolku.
 6. Předseda Spolku komunikuje jménem Spolku a zastupuje Spolek navenek.
 7. Předseda Spolku může požádat o novou volbu předsedy Spolku dříve, než uplyne období 4 let a to v případě, požádá-li o takovou volbu sám/sama například v rámci reorganizace Spolku.
 8. V případě odstoupení, vyloučení za závažné porušení stanov nebo úmrtí předsedy jsou místopředsedové povinni svolat členskou schůzi do 30 dní. Tato členská schůze zvolí nového předsedu. V případě, že si předseda nezvolil místopředsedy, může členskou schůzi svolat kterýkoli řádný i sympatizující člen Spolku.
 9. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně s tolerancí 30 dní od poslední schůze.
 10. Členská schůze:
  a) schvaluje případné změny stanov;
  b) volí předsedu Spolku a odvolává jej;
  c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;
  d) určuje koncepci činnosti Spolku na další období;
  e) schvaluje rozpočet Spolku na příští období;
  f) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 11. Členská schůze je svolána písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou nejméně 15 dní před termínem členské schůze.
 12. Členská schůze je usnášeníschopná třicet minut po zahájení bez ohledu na počet přítomných členů.
 13. Každý řádný člen má jeden hlas, přičemž členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů.
 14. Členská schůze volí předsedu nadpolovičním počtem hlasů přítomných řádných členů.
 15. Členská schůze se může konat také pomocí videokonference, například po Skypu.
 16. Hlasovat lze také písemnou formou. Pro tyto účely písemná forma zahrnuje i e-mail, Skype a podobné aplikace.

Čl. 10

Hospodaření Spolku

 1. Zdrojem prostředků pro realizaci poslání a cílů Spolku jsou zejména:
  a) členské příspěvky;
  b) granty, dotace, příspěvky a dary od jiných subjektů;
  c) výnosy z vlastní činnosti a to zejména pořádání přednášek;
  d) dobrovolná aktivita členů.
 1. Za hospodaření Spolku odpovídá předseda, který předkládá na každé členské schůzi zprávu o hospodaření Spolku.
 2. Příjmy Spolku se shromažďují výhradně na transparentním účtu.
 3. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelově určené fondy. Finanční prostředky a další majetek Spolu slouží výhradně pro zabezpečení jeho činnosti a pro dosažení cílů uvedených ve stanovách.
 4. Hospodařit s příjmy může pouze předseda Spolku. Spolek hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Čl. 11

Zánik Spolku

 1. V případě dobrovolného rozpuštění Spolku bude jeho majetek po uhrazení všech případných dluhů darován nebo převeden jinému spolku či nadaci zabývající se související problematikou.
 2. Dobrovolné rozpuštění Spolku musí být schváleno nadpoloviční většinou členů přítomných na členské schůzi svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členů. Pozvánka musí být rozeslána nejméně 30 dní předem. 
 3. V případě, že bude Spolek bez předsedy po dobu delší než šest měsíců, může kterýkoli člen Spolku (jak řádný, tak sympatizující) svolat členskou schůzi, která rozhodne o rozpuštění spolku s likvidací.
 4. Převod majetku jinému sdružení či nadaci musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. K provedení likvidace Spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude na členské schůzi ustavena likvidační komise na návrh předsedy Spolku. V případě, že v době konání členské schůze bude Spolek bez předsedy, má právo navrhnout členy likvidační komise kterýkoli člen Spolku (jak řádný, tak sympatizující).

Čl. 12

Závěrečná ustanovení Spolku

Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na schůzi dne 15. 5. 2018.

Vyhotoveno v Ústí nad Labem dne 15. 5. 2018

 

Petra Langová

předsedkyně

 

Originál dokumentu se stanovami spolku Juno Moneta ke stažení zde

Napište nám Vaše dotazy a podněty

8 + 8 =

Ágnes Němečková

+420 773 802 255

agnes@osvetarodicu.cz

Poradce pro rodiče

Manažer pro rozvoj

Petra Langová

+420 603 341 000

petra@osvetarodicu.cz

Zakladatelka projektu

Předsedkyně spolku

Transparentní účty

Dobrovolné příspěvky a dary
7120201001 / 5500

Členské příspěvky spolku Juno Moneta
2601709524 / 2010

Registrace – stát se členem spolku